🍃 کارگاه نقد عرفان واره حلقه

📎دوره تکمیلی| استان اصفهان | مبلغات | حوزه علمیه معصومیه سلام الله علیها | دهم و یازدهم شهریور ۱۴۰۰