آیا افراد معمولی که فاقد تحصیلات حوزوی و دانشگاهی هستند – مثل بنیان گذار حلقه – می توانند تشکیلات عرفانی در جامعه راه اندازی نمایند؟

آیا افراد معمولی که فاقد تحصیلات حوزوی و دانشگاهی هستند – مثل بنیان گذار حلقه – می توانند تشکیلات عرفانی در جامعه راه اندازی نمایند؟