آیا در طول تاریخ عرفان واره ها و جریان های اینچنینی وجود داشته است؟

آیا در طول تاریخ عرفان واره ها و جریان های اینچنینی وجود داشته است؟ | پرسش و پاسخ مجازیِ عرفان واره حلقه | استاد شمشیری