برنامه سایه روشن | قسمت دوم | استاد شمشیری | عرفان واره حلقه | فرهنگ سرای اندیشه