عرفان واره حلقه و تنزّل شهوداتِ عرفانی به احساساتِ جسمانی

عرفان واره حلقه و تنزّل شهوداتِ عرفانی به احساساتِ جسمانی | بخشی از دوره آموزش مجازی نقد عرفان واره حلقه | استاد شمشیری