عرفان واره حلقه دوره‌ی مقدماتی

محمد‌علی طاهری تشکیلات شبه عرفانی خود را «عرفان حلقه» نام‌گذاری کرده است. علّت این نام‌گذاری ازآن‌روست که وی معتقد است بین «جزء (انسان)» و «کل (خداوند)»  به‌واسطه‌ی حلقه‌ای موسوم به «وحدت جمعی» اتّصالی ایجاد می‌کند تا از رهگذر این ارتباطِ حلقه‌ای، فرد با ادراکِ تجربیِ شعورِ حاکم بر جهان هستی به درمان و سپس خداشناسی عملی یا عرفان نائل‌آمده و از تبعات اتّصال به حلقه‌ها و فیض رحمانیت الهی بهره‌مند ‌شود.

۴۵,۰۰۰ تومان

دسته: