شروع دوره : از هفتم فروردین ماه | ۱۲ جلسه
نحوه ثبت نام: اینجا | اینجا

موسسه آموزش عالی حوزوی امام خمینی رضوان الله علیه | معاونت اجتماعی سپاه فجر استان فارس