دریافت رایگان کتاب عرفان واره حلقه، دوره مقدماتی و صوت تدریس این کتاب توسط استاد شمشیری در ده جلسه ، به مدت ۵ ساعت و ۴۳ دقیقه